Memicu Rejeki Mengalir Tanpa Henti

Diposting pada

Iklan sebelum konten single

Kali ini kami akan jelaskan tentang Memicu Rejeki Mengalir Tanpa Henti. Di antara hal yang menyibukkan hati kebanyakan umat Islam merupakan mencari rizki. Dan menurut pengamatan, sejumlah umat Islam mengamati bahwa berpegang dengan Islam akan mengurangi rizki mereka.

Memicu Rejeki Mengalir Tanpa Henti

Tidak hanya sebatas itu, malahan lebih parah dan menyedihkan lagi bahwa ada sejumlah orang yang masih berkeinginan menjaga beberapa kewajiban syari’at Islam namun mereka menyangka bahwa jika ingin mendapatkan kemudahan di bidang materi dan kemapanan ekonomi hendaknya menutup mata dari beberapa tata tertib-peraturan Islam, terutama yang berkenaan dengan halal dan haram.

Memicu Rejeki Mengalir Tanpa Henti

Mereka itu lupa atau pura-pura lupa bahwa Sang Khaliq tidaklah mensyariatkan agama-Nya cuma sebagai petunjuk bagi umat manusia dalam perkara-perkara akhirat dan kebahagiaan mereka di sana saja. Namun Allah mensyariatkan agama ini juga untuk menunjuki manusia dalam urusan kehidupan dan kebahagiaan mereka di dunia. Bahkan do’a yang sering dipanjatkan Nabi kita, kekasih Maha Semesta Alam, yang dijadikan-Nya sebagai model bagi umat manusia ialah:

“Wahai Tuhan kami, karuniakanlah kepada kami kebaikan di dunia dan di akhirat, dan jagalah kami dari siksa api Neraka”.

Allah dan Rasul-Nya yang mulia tidak meninggalkan umat Islam tanpa petunjuk dalam kegelapan, berada dalam keraguan dalam usahanya mencari penghidupan. Namun sebaliknya, sebab-sebab rizki itu telah dibatasi dan diterangkan. Bila umat ini berkeinginan memahaminya, menyadarinya, berpegang teguh dengannya serta mengaplikasikan sebab-sebab itu dengan bagus, niscaya Allah Karenanya Maha Pemberi Rizki dan memiliki daya akan memudahkannya menempuh jalan-jalan untuk mendapatkan rizki dari tiap-tiap arah, serta akan dibukakan untuknya kebarokahan dari langit dan bumi.

Memicu Rejeki Mengalir Tanpa Henti

Berikut ini beberapa sebab atau kunci untuk mendapatkan rezeki

1. Istighfar dan Taubat

“Maka aku katakan kepada mereka, ‘Mohonlah ampun kepada Tuhan-Mu’, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun, niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan membanyakkan harta dan anak-anakmu dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan (pula di dalamnya) untukmu sungai-sungai”. (QS. Nuh: 10-12)

Ayat-ayat di atas menjelaskan cara menerima hal-hal berikut dengan istighfar.

 1. Ampunan Allah kepada dosa-dosanya.
 2. Diturunkannya hujan yang lebat oleh Allah.
 3. Allah akan membanyakkan harta dan anak-si kecil.
 4. Allah akan mewujudkan untuknya kebun-kebun.
 5. Allah akan menciptakan untuknya sungai-sungai.

Memicu Rejeki Mengalir Tanpa Henti

2. Taqwa

Imam An-Nawawi mendefinisikan taqwa dengan “Mentaati perintah dan larangan-Nya”. Maksudnya, menjaga diri dari kemurkaan dan adzab Allah. Menjelaskan itu, siapa yang tak menjaga dirinya, dari tindakan dosa, berarti dia bukanlah orang bertaqwa. Dia orang yang memperhatikan dengan kedua matanya apa yang diharamkan Allah, atau memperdengarkan dengan kedua alat pendengarannya apa yang dimurkai Allah, atau mengambil dengan kedua tangannya apa yang tak diridhai Allah, atau berjalan ke daerah yang dikutuk Allah, berarti tak menjaga dirinya dari dosa.

“Barangsiapa yang bertaqwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan jalan keluar baginya. Dan memberinya rizki dari arah yang tiada disangka-sangkanya”. (QS. Ath-Thalaq: 2-3).

Dalam ayat hal yang demikian, Allah menjelaskan bahwa orang yang merealisasikan taqwa akan dibalas Allah dengan dua hal.

 • Allah akan mengadakan jalan keluar baginya, artinya Allah akan menyelamatkannya dari setiap kesulitan dunia ataupun akhirat.
 • Allah akan memberinya rizki dari arah yang tak disangka-sangka, artinya Allah akan memberinya rizki yang tidak pernah ia harapkan dan angankan.

Memicu Rejeki Mengalir Tanpa Henti

3. Tawakkal kepada Allah

Sesungguhnya makna tawakkal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakkal, Al-Mulla Ali Al-Qori berkata: “Hendaknya kalian ketahui secara yakin bahwa tak ada yang bertingkah dalam alam bentuk ini selain Allah, dan bahwa tiap yang ada, baik makhluk maupun rizki, pemberian atau pelarangan, bahaya atau manfaat, kemiskinan atau kekayaan, sakit atau sehat, hidup atau mati dan seluruh hal yang disebut sebagai sesuatu yang maujud (ada), semuanya itu adalah dari Allah”.

Beberapa dalil seputar tawakkal adalah di antara sebab diturunkannya rizki yakni:

 • “Dan barangsiapa bertawakkal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan (yang dikehendaki)-Nya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu”. (QS. Ath-Thalaq: 3).
 • Imam Ahmad, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Al-Muba-rak, Ibnu Hibban, Al-Hakim, Al-Qhudha’i dan Al-Baghawi meriwayatkan dari Umar bin Khaththab bahwa Rasulullah bersabda: “Sungguh, seandainya kalian bertawakkal kepada Allah sebenar-benar tawakkal, niscaya kalian akan diberi rizki sebagaimana rizki burung-burung. Mereka berangkat pagi-pagi dalam keadaan lapar, dan pulang sore hari dalam keadaan kenyang”.

Memicu Rejeki Mengalir Tanpa Henti

4. Beribadah sepenuhnya kepada Allah

Ada sebagian nash yang memperlihatkan bahwa beribadah sepenuhnya terhadap Allah termasuk di antara kunci-kunci rizki. Beberapa nash hal yang demikian di antaranya yakni:

 • Hadits yang diriwayatkan Imam Ahmad, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Al-Hakim dari Abu Hurairah, dari Nabi beliau bersabda: “Sesungguhnya Allah berfirman, ‘wahai anak Adam!, beribadahlah sepenuhnya kepada-Ku, niscaya Aku penuhi (hatimu yang ada) di dalam dada dengan kekayaan dan Aku penuhi kebutuhanmu. Jika tidak kalian lakukan, niscaya Aku penuhi tanganmu dengan kesibukan dan tidak Aku penuhi kebutuhanmu (kepada manusia)’.”
 • Hadits riwayat Imam Al-Hakim dari Ma’qal bin Yasar ia berkata, Rasulullah bersabda: “Tuhan kalian berkata, ‘Wahai anak Adam, beribadahlah kepada-Ku sepenuhnya, niscaya Aku penuhi hatimu dengan kekayaan dan Aku penuhi kedua tanganmu dengan rizki. Wahai anak Adam, jangan jauhi Aku sehingga Aku penuhi hatimu dengan kefakiran dan Aku penuhi kedua tangamu dengan kesibukan”.

Memicu Rejeki Mengalir Tanpa Henti

5. Melanjutkan Haji dengan Umrah

Syaikh Abul Hasan As-Sindi membeberkan seputar maksud melanjutkan haji dengan umrah atau sebaliknya berkata: “Jadikanlah salah satunya meniru yang lain, dimana ia dijalankan sesudahnya”. Artinya, jika kalian menunaikan haji maka tunaikanlah umrah. Dan jikalau kalian menunaikan umrah maka tunaikanlah haji, karena keduanya saling mengikuti.

Imam Ahmad, At-Tirmidzi, An-Nasa’i, Ibnu Hibban meriwayatkah dari Abdullah bin Mas’ud ra. berkata, Rasulullah bersabda: “Lanjutkanlah haji dengan umrah, karena sesungguhnya keduanya menghilangkan kemiskinan dan dosa, sebagaimana api dapat menghilangkan kotoran besi, emas dan perak. Dan tidak ada pahala haji yang mabrur itu melainkan Surga”.

Memicu Rejeki Mengalir Tanpa Henti

6. Silaturrahim

Di antara dalil bahwa silaturrahim termasuk kunci-kunci rizki merupakan :

 • Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah ra., ia berkata, Aku mendengar Rasulullah bersabda: “Siapa yang senang untuk dilapangkan rizkinya dan diakhirkan ajalnya (dipanjangkan umurnya) maka hendaknyalah ia menyambung (tali) silaturrahim”.
 • Hadits riwayat Imam Al-Bukhari dari Anas bin Malik ra. bahwasanya Rasulullah bersabda: “Siapa yang suka untuk dilapangkan rizkinya dan diakhirkan usianya (dipanjangkan umurnya), hendaklah ia menyambung silaturrahim”.
 • Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmidzi dan Al-Hakim dari Abu Hurairah ra., dari Nabi beliau bersabda: “Belajarlah tentang nasab-nasab kalian sehingga kalian bisa menyambung silaturrahim. Karena sesungguhnya silaturrahim adalah (sebab adanya) kecintaan terhadap keluarga (kerabat dekat), (sebab) banyaknya harta dan bertambahnya usia”.

Memicu Rejeki Mengalir Tanpa Henti

7. Infak di Jalan Allah

Syaikh Ibnu Asyur berkata, “Karenanya dimaksud dengan infak di sini yaitu infak yang disarankan dalam agama. Seperti berinfak kepada orang-orang fakir dan berinfak di jalan Allah untuk membantu agama”. Dalil yang menceritakan bahwa infak di jalan Allah yakni kunci rezeki yakni :

 • “Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan maka Allah akan menggantinya dan Dialah Pemberi rizki yang sebaik-baiknya”. (QS. Saba’: 39).
 • “Setan menjanjikan (menakut-nakuti) kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan (kikir); sedang Allah menjanjikan untukmu ampunan daripada-Nya dan karunia. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui”. (QS. Al-Baqarah: 268).
 • Hadits riwayat Muslim dari Abu Hurairah ra, Nabi memberitahukan kepadanya: “Allah Tabaraka wa Ta’ala berfirman, Wahai anak Adam, berinfaklah, niscaya Aku berinfak (memberi rizki) kepada-Mu”.

Memicu Rejeki Mengalir Tanpa Henti

8. Berinfak ke pada Penuntut Ilmu Syari’ Sepenuhnya

Termasuk kunci-kunci rizki adalah memberi nafkah terhadap orang yang sepenuhnya menuntut ilmu syari’at (agama). Dalil yang menunjukkan hal ini yaitu hadits riwayat At-Tirmidzi dan Al-Hakim dari Anas bin Malik ra. bahwasanya ia berkata: “Dahulu ada dua orang saudara pada masa Rasulullah SAW. Salah seorang daripadanya mendatangi Nabi dan (saudaranya) yang lain bekerja. Lalu saudaranya yang bekerja itu mengadu kepada Nabi maka beliau bersabda: Mudah-mudahan engkau diberi rizki dengan sebab dia”.

9. Berbuat baik kepada Orang-orang yang Lemah

Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Mush’ab bin Sa’dan ia berkata, ‘Bahwasanya Sa’dan merasa dirinya memiliki kelebihan daripada orang lain. Maka Rasulullah bersabda: “Bukankah kalian ditolong dan diberi rizki lantaran orang-orang lemah di antara kalian?” “Karena itu, siapa yang ingin ditolong Allah dan diberi rizki oleh-Nya maka hendaknya ia memuliakan orang-orang lemah dan berbuat baik kepada mereka”.

Memicu Rejeki Mengalir Tanpa Henti

10. Hijrah di Jalan Allah

Hijrah sebagaimana dikatakan oleh Imam Ar-Raghib Al-Ashfahani adalah keluar dari negeri kafir kepada negeri iman, sebagaimana para sahabat yang berhijrah dari Makkah ke Madinah. Di antara dalil yang menunjukkan bahwa berhijrah di jalan Allah termasuk kunci rizki adalah firman Allah: “Barangsiapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rizki yang banyak”. (QS. An-Nisa’: 100).

Di samping yang 10 di atas ada juga sebagian rujukan yang bisa disimpulkan beberapa kunci rezeki sebagai berikut :

 1. Menikah
 2. Umroh dan Haji
 3. Komunikasi (Horizontal dan Vertikal)
 4. Golongan Kanan
 5. Jaringan (Network) / Relasi / Silaturrahim
 6. Pengetahuan / Potensi / Minat
 7. Impian dan Keyakinan
 8. Fokus / Totalitas
 9. Istiqomah / Konsisten
 10. Syukur dan Sabar

Akan semakin luar lazim dan dahsyat rezeki kita kalau kedua puluh amalan / kunci di atas dijalankan. Oleh sebab itu laksanakanlah amalan / kunci di atas dengan sebaik-bagusnya dan seikhlas-ikhlasnya.

Demikian info seputar Memicu Rejeki Mengalir Tanpa Henti, kami harap postingan ini membantu Anda. Tolong artikel ini dishare biar semakin banyak yang memperoleh manfaat.

Referensi:

Ternyata belajar internet itu mengasyikan, apalagi bisa punya penghasilan 20 jutaan per bulan... rasanya gimana gitu... Tapi gimana cara belajarnya?? Klik gambar di bawah untuk dapat solusinya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *